Unika produktlösningar för alla brancher och verksamheter 💦

Nya BioA 1 liter flaska biologiskt avloppsaner

834 kr

Avloppssaner. Biologisk propplösare på naturens eget sätt. Bakterier och enzymer för dosering i avlopp och luktsanering.
Läs mer

230100-6

Liknande produkter

Nya BioA biologiskt avloppsaner 25 liter
Finns i flera varianter
Nya BioA biologiskt avloppsaner 25 liter
Avloppssaner, biologisk propplösare bestående av bakterier och enzymer för dosering i avlopp.
3 375 kr
Nya BioA biologiskt avloppsaner 5 liter
Finns i flera varianter
Nya BioA biologiskt avloppsaner 5 liter
Avloppssaner. Biologisk odörkontroll och propplösare bakterier och enzymer på naturens eget sätt. Förpackning: 4x5 lit i kartong.
2 740 kr

Biobakt 1 liter flaska 

Nya BioA 1 liter flaska biologiskt avloppsaner ersätter Biobakt 1 liter flaska 

Förbättrad produkt för högre positiv syrepåverkan ersätter Biobact 

Bakteriekultur biologisk propplösare för bekämpning av dåligt flöde, oönskade lukter och underhåll av avloppsnät, fettavskiljare, pumpstationer och golvbrunnar.

Innehåller både naturliga enzymer samt en suspension av speciellt adapterade, naturliga bakterier, med en exceptionell förmåga att bilda en levande beläggning (biofilm) på alla beläggningskänsliga ytor. I denna biofilm sker en kontinuerlig biologisk nedbrytning av det organiska avfallet i avloppsvattnet, och därigenom motverkas bildningen av tjocka beläggningar effektivt.

Bakterierna är renhållningsarbetare, som är på aktiva 24 timmar dygnet,som tar hand om avfallet i den takt det produceras. Dessutom ökas effektiviteten på biofilmen automatisk om belastningen av organisk avfall ökar.

 


 


Före                           Efter 


behandling.

Avfallet är näring för bakterierna, och bättre näringstillgång leder till snabbare förökning. Bakterier är naturligtvis alltid närvarande, och även utan vår produkts ingripande sker en viss biologisk nedbrytning av det organiska avfallet i avloppsvattnet. Men det är ytterst sällan att de bakterier som råkar finnas på platsen är dem bäst lämpade. Man överlåter som jämförelse inte öljäsning till tillfälligheterna, utan kontrollerar processen genom tillsats av förädlade jäststammar. På samma vis kan vi styra den mikrobiologiska nedbrytningen i ett avlopp genom tillsats av bakteriestammar som har valts ut bland tusentals från alla världens hörn för att ge optimal nedbrytning utan sidoeffekter (som tex dålig lukt).

Det flitiga bruket av desinfektionsmedel (Klorin), starkt alkaliska eller sura rengöringsmedel och hett vatten innebär även att biofilmer i avloppen slås ut. Det är därför viktigt att nya bakteriekulturer tillsätts avloppen med jämna mellanrum, precis som i BioA underhållssystemet. För att kunna nedbryta organiskt avfall producerar bakterierna så kallade enzymer, biologiska katalysatorer som ombesörjer den primära avfallsnedbrytningen. BioA innehåller en ympningskultur av mikroorganismer, varför antalet bakterier och därmed enzymkoncentration till en början är låg i avloppsvattnet. För att uppnå omedelbar effekt har vi därför tillsatt samma typer av enzymer som produceras av våra bakteriekulturen.

 


Hur fungerar produkten?

 


Ger omedelbar effekt tack vare enzymtillsatsen. Dessutom etablerar bakterierna som en film på insidan av avloppssystemet, som fungerar som ett biologisk filter som absorberar alla organiska föroreningar från avloppsvattnet. Inne i denna biofilm spjälkas föroreningarna av bakteriernas enzymer och tas upp som föda för bakterierna. Slutprodukterna i denna process som blir kvar är endast koldioxid, vatten och nya mikroorganismer.

 


Är mikroorganismerna i farliga?

 


Mikroberna är varken patogena eller opportunister och utgör inget hot mot vare sig människor eller djur. I en naturlig miljö där jämvikt råder mellan alla livsformer kan mikroberna inte få fotfäste. Mikroberna utgör inte ett hot mot naturliga miljöer. Men ett avlopp och många andra människoskapade miljöer är naturfrämmande och i obalans, och i dessa fall är det naturligtvis mycket bättre att etablera ett mikrobiellt liv, som vi vet inte hota oss i stället för antingen släppa fram skadliga mikroorganismer eller låta miljön förbli steril. Enzymerna  är biologiskt nedbrytbara och helt miljöanpassade. Endast undantagsvis används biologiska avloppsrenare från början i nybyggda avloppssystem. Först när problem har uppstått uppskattas fördelarna med ett biologiskt underhållssystem. Flertalet användare kommer därför att påbörja behandlingen i ett system, där ackumulering av organiskt avfall redan har ägt rum, och det är därför viktigt att iakttaga följande:

! ! ! !

Under de första behandlingsveckorna bör varje avlopp behandlas dagligen.

! ! ! !

Syftet med denna intensivbehandling är att rensa ut i systemet; att lossa, avlägsna och deodorisera merparten av hårda, organiska avlagringar. Efter denna intensivbehandling bör avloppsrörens inre-diameter ha ökats tillräckligt för att åstadkomma ett fritt flöde. Påföljande regelbunden behandling minst en gång i veckan bör ge ett underhållsfritt avloppssystem. Avlägsnar kontinuerligt alla avlagringar och säkrar ett fritt flöde i avloppssystemet. Avlägsnar all dålig lukt från avlopp och fettavskiljare. Obs! Förvänta inte att BioA skall lösa akuta problem eller upplösa proppar i avloppssystem. Behandling avsedd i första hand för underhåll av avloppsbrunnar, fettavskiljare, pumpgropar och avloppssystem. Förhindrar vid rätt och regelbunden användning effektivt stopp och översvämning i avloppssystemet.

 


Dosering: Hushållsavlopp och golvbrunnar i restaurang

 


Ett lock fullt (5 cl) doseras i varje avlopp och varje toalett en gång per vecka . Vid uppstart doseras varje dag under två till tre veckor. (Minidoserare 0-2,5 cl)finns för enlitersflaska. Minidoserare skruvas på flaskans hals och ger från 5 till 25 ml åt gången.

 


Dosering: Industrier och storkök

 


2 till 8 deciliter Bakteriekultur per avlopp minst två gånger i veckan. Alternativt kan ett system för automatdosering installeras (Hydro automatisk AutoDose-doserpump rekommenderas, se Hydro-produkter). Bakteriekulturen bör tillsättas avloppssystemet när aktiviteten är som lägst, dvs. normalt vid kvälls- eller nattetid. Under första månaden av behandlingen kommer gamla avlagringar av slamfett och annat organiskt material att lossna från avloppsrörens insida. Detta kan i värsta fall förorsaka stopp i avloppssystemet

 


Hanteringsföreskrifter

 


Ej användas samtidigt med alkali syror eller desinficerande medel. Även om BioA-bakteriekultur är ganska resistent mot gifter, kan syror eller alkali förstöra en del eller alla mikroorganismerna och därmed nedsätta eller helt förstöra produktens effektivitet.

I flervåningshus bör behandlingen om möjligt påbörjas på lägsta våningen. Sedan fortsätts behandlingen uppåt våning för våning med en dags mellanrum mellan varje våningsbehandling. Detta ger enzymerna och mikroorganismerna tid att aktiveras och medför en gradvis nedbrytning och avlägsning av gamla avlagringar i avloppsledningarna, vilket minskar risken för stopp i avloppen.

Effekt på hälsa-miljö: innehåller endast naturligt förekommande, icke patogena och icke opportunistiska mikroorganismer. Non-toxisk, korrosivt och garanterat fritt från salmonella. Slutprodukterna efter nedbrytning av avfall med är vatten och koldioxid, vilket ur miljösynpunkt är helt överlägset kemiska alternativ. BioA bakteriekultur har ingen negativ effekt på vår yttre miljö, och påverkar inte reningsverkens biologiska steg. Klassificering i lägsta riskklass  Arbetsmiljöverket § 2005:1 för biologiska produkter. Innebär att hantering hos användaren är tillåten utan särskild utbildning från producent.

Lagring: Hållbar minst två år vid lagring vid rumstemperatur (under 25°C) och minst 3 år vid lagring i kyla (3-8°C).

Produktdata

Utseende:

Mjölkig till klar vätska.

Densitet:

1,15

Innehåller:

Adapterade mikroorganismer (aeroba och fakultativt anaeroba), enzymer. Mikroorganismerna tillhör skyddsklass 1 enligt Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1997:12) och ATCC:s (American Type Culture Collection) klassificeringar. GRAS-listade.

Lagring:

lagras vid en temperatur mellan 0°C och 38°C. Tål frysning.

Stabilitet:

Rätt lagrat behåller produkten sin aktivitet i minst 2 år.

Säkerhet:

Biologiskt nedbrytbar och är icke korrosiv eller brandfarlig.

Hantering:

BioA tål inte större mängder av starka desinfektionsmedel, klor, stark värme (över 70°C) eller starka syror.

Effekt av temperatur, pH, etc på aktiviteten framgår av nedanstående tabell.

Effekt yttre miljö på aktiviteten

.

 Optimalt

 Minimum

 Maximum  

Avloppsvattnets pH 

 7,0 

 5,0 

 10,0 

Löst syre, ppm

 2,0+ 

 1,0 

- 

C/N/P förhållandet 

 100/10/1 

 100/5/1 

 100/20/1 

Temperatur (oC)  

 30 

 5 

 45 

Toxiska metaller, ppm (t ex krom-VI)

   0 

 0 

   2 

Doseringstabell

 


 Initialt 

 Underhåll 

Pumpstationer

 0,6 – 2 liter dygn

 0,2 – 1 liter dygn

Fettavskiljare 3 – 6 kbm.

 0,5 – 1 liter dygn

 

 0,2 - 0,5 liter dygn

 

Golvbrunnar, hushåll

0,1 liter varannan dag

5 cl, 2 gånger vecka

Livsmedelsindustri & Storkök

0,3 – 1 liter dygn

0,1 – 0,5 liter dygn

Svensktillverkad. Säkerhetsdatablad tillhandahålls på begäran.

Förpackas :   12 x 1 liter plastflaska 

                          3 x 5 liter dunk

                              25 liter dunk 

Senast besökta produkter